Anfrage

Gołdap, 30.10.2019r.

Dane Zamawiającego
RCM Sp. z o.o.
Zatyki 7B, 19-500 Gołdap
NIP: 847 161 65 78
REGON: 365668809

Zapytanie ofertowe – Rozeznanie rynku dotyczące zamówienia na świadczenie usług związanych z wykonaniem opracowania projektu wykonawczego ( złożeniowego) przyczepy RCM Clever Turtle

Zapytanie ofertowe – Rozeznanie rynku dotyczące zamówienia na świadczenie usług związanych z wykonaniem opracowania projektu wykonawczego (złożeniowego) przyczepy RCM Clever Turtle sporządzone zgodnie z z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

1. ZAMAWIAJĄCY

RCM Sp. z o.o.
Zatyki 7B, 19-500 Gołdap
NIP: 847 161 65 78
REGON: 365668809
Osoba do kontaktu: Krzysztof Świtaj – 696 024 285,
Justyna Świtaj – 660 244 795.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego – Rozeznania Rynku (zwanego Zapytaniem), zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonaniem opracowania projektu wykonawczego ( złożeniowego) przyczepy RCM Clever Turtle – hybrydowe przyczepy budowlane. Kody CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w załącznikach do Zapytania ofertowego – Rozeznania Rynku w
szczególności w załączniku nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia zakresu prac projektowych jest projekt numeryczny uniwersalnej przyczepy budowlanej. Jako dokument pomocniczy mający na celu ułatwienie przygotowania oferty Zamawiający udostępni na prośbę Oferenta Koncepcję wykonaną przez pracownika spółki RCM. Niniejszy projekt dotyczy wprowadzenia na rynek nowego, innowacyjnego produktu – uniwersalnej przyczepy budowlanej RCM Clever Turtle. Produkt to hybrydowe połączenie lawety do przewozu kompaktowych maszyn budowlanych, wywrotki hydraulicznej oraz przyczepy do przewozu kruszyw i materiałów budowlanych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin składania ofert: 13.11.2019r.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być dostarczona w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim. Dopuszczamy formę elektroniczną (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego) wysłana na adres maszyny.rcm@gmail.com lub pocztą na adres Zamawiającego z dopiskiem „Oferta do „ Zapytania ofertowego – Rozeznanie rynku dotyczące zamówienia na świadczenie usług związanych z wykonaniem opracowania projektu wykonawczego ( złożeniowego) przyczepy RCM Clever Turtlej” do dnia 13.11.2019r. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe poszczególnych części wyrażone w PLN netto i brutto oraz termin realizacji. Oferent nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

6. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) do Zamawiającego, telefonicznie o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną, ostateczną i stałą. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny, zgodnie z formularzem oferty, za całość przedmiotu zamówienia, jak również wskazać ceny jednostkowe.

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 • Kryteria oceny oferty
  • Cena netto – 100%
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
  • Cena netto – 100% -100 pkt
 • Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
 • Cena netto:
  W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem: Pc=(Cn/Cb) x 100, gdzie:
  Pc – punkty w kryterium ceny,
  Cn – najniższa cena netto spośród ocenianych ofert,
  Cb – cena netto badanej oferty.

Zamówienie będzie rozpatrywane zgodnie z podanym powyżej schematem.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana dana część oferty która spełni wszystkie wymagania stawiane w opisie zamówienia danej części i uzyska największą liczbę punktów w danej części (max: 100 pkt).
 • W przypadku złożenia oferty innej niż PLN, Zamawiający dokona jednakowo dla wszystkich ofert przeliczenia waluty na PLN według średniego kursu NBP z dnia wyboru ofert.
 • Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

9. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwa, jeżeli dotrzymanie dotychczasowego terminu jest niemożliwe z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy. W tej sytuacji składa on do zamawiającego na minimum 5 dni przed upływem terminu odpowiedni wniosek o jego zmianę wraz z udokumentowaniem przyczyn.

 • Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
 • Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
  • jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  • zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
  • zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy – maksymalnie o czas jej występowania:
  • zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
  • w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą.
 • Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać,
 • Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.
 • Zmawiający może wyrazić zgodę albo nie, co zależeć będzie od uwarunkowań projektowych (projekt unijny).
 • Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.

10. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 • Załącznik nr 1– formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenia Oferenta

11. WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. ZAŁĄCZNIKI.

Wir laden alle Geschäftspartner zur Zusammenarbeit ein, die zuverlässige, zeitnahe und qualitativ hochwertige CNC-Dienstleistungen, sowie einen zuverlässigen und sicheren Auftragnehmer suchen.