Polityka Prywatności i Cookies

 

§1. Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób:

RCM – RCM Sp. z o.o. z siedzibą w ul.Graniczna 3 Niedrzwica 19-500 Gołdap, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000642734,NIP: 8471616578, REGON: 365668809

Serwis – serwis internetowy należący do RCM, znajdujący się pod adresem www.rcm.pl

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez RCM na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszą Politykę Prywatności

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna,  podmiot nieposiadający osobowości prawnej lub mający zdolność prawną, który korzysta z określonych funkcjonalności Serwisu oraz Usług.

Dane Osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i pozwalające Użytkownikowi na korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika pozwalający Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku RCM, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez RCM.

Ciasteczka – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu RCM zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu RCM może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2. Postanowienia ogólne

 1. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie, pomoc zainteresowanym Użytkownikom w kontakcie za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie w odpowiedzi na ich zapytania.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez RCM. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez RCM.
 4. RCM zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. RCM umieszcza na urządzeniach Użytkowników pliki „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny RCM w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
 6. RCM używa następujących plików „cookies”:

 • „niezbędnych” – służących do prawidłowego funkcjonowania serwisu
 • „statystycznych” – do tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia optymalizację treści i funkcjonalności serwisu. W przypadku tego rodzaju plików korzystamy z narzędzi GOOGLE tj. Google Analytics. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.
 • „marketingowych” – służących do zbierania informacji o tym,  jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Serwisu odwiedzał. Do zbierania plików cookies o charakterze marketingowym dochodzi w momencie uzupełnienia wyskakującego okienka pop-up w celu kontaktu, a także w momencie uzupełniania formularzy.

Pliki cookies wykorzystują też podmioty trzecie np. portale internetowe takie jak Facebook, Instagram, You Tube, Linkedin, których treści  mogą być umieszczane na naszym Serwisie.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp jest RCM Sp z o.o. oraz Zaufani Partnerzy czyli podmioty współpracujące z RCM świadczące usługi marketingu automatycznego, oraz personalizacji kontaktu poprzez okno pop-up.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają stosowanie plików cookies.

Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies   dostępne są w  ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookie) – sesyjne i stałe.

Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu, akceptuje zasady niniejszej polityki prywatności.

§3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą RCM zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RCM Sp. z o.o. z siedzibą w ul.Graniczna 3 Niedrzwica 19-500 Gołdap, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000642734,NIP: 8471616578, REGON: 365668809.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzanych danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

3.1  Cele i podstawy prawne przetwarzania

Wykorzystujemy Państwa dane :

a) na podstawie wyrażonej zgody, w przypadku:

 • realizacji działań marketingowych polegających kontakcie drogą e-mailową.
 • kierowania e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe.
 • działań telemarketingowych promujących działalność administratora.
 • wyrażenia chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych
 • organizowania konkursów w celu promowania działalności Administratora

Dane przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do momentu jej wycofania,

b) w przypadku działań podjętych i służących do wykonania umowy w celu:

 • kontaktów handlowych
 • działań promocyjnych
 • realizacji trwających procesów rekrutacyjnych
 • zawierania i realizacji umów dostawy, sprzedażowych, realizacji zamówień
 • uruchomienia gwarancji na sprzęt RCM, realizacji zgłoszenia serwisowego oraz reklamacyjnego.
 • obsługi posprzedażowej wszelkich produktów i usług będących w asortymencie firmy

Dane przetwarzane są do momentu rozwiązania umowy, okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a następnie mogą być archiwizowane, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa.

c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa np. przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Okres przechowywania danych jest zgodny z wymienionym w przepisach szczegółowych.

d) gdy przetwarzanie stanowi prawny interes administratora w przypadku:

 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania klientów, potencjalnych klientów z wykorzystaniem formularzy kontaktowych, formularza “Napisz do nas” lub w innej formie,
 • sporządzanie wewnętrznych analiz rynku oraz analizy satysfakcji klientów ze świadczonych usług,
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu Administratora, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli wstępu do lokali i na teren zarządzany przez Administratora, Nagrania przechowujemy przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy, chyba , że nagranie jest dowodem w postępowaniu,
 • wymiany kontaktów i wizytówek w celu inicjowania i utworzenia sieci kontaktów biznesowych,
 • marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane są do momentu wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. W związku z prowadzona działalnością dane osobowe są ujawniane:

 • zewnętrznym podmiotom, takim jak organy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów szczególnych, poczcie polskiej, kurierom, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi: w zakresie obsługi systemów informatycznych, marketingowe, prawne, wspierające procesy rekrutacji, dystrybucji materiałów marketingowych, organizacji szkoleń, obsługi ubezpieczeniowej. Podmioty te przetwarzają dane na polecenie administratora i na podstawie stosownych umów powierzenia

 1. Ma Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. Wiosek w formie pisemnej należy złożyć do Administratora drogą listową lub na adres biuro@rcmc.pl. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 2. Odpowiedź na zgłoszenia powinna zostać udzielona w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź jest udzielana za pomocą poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano takiej formy odpowiedzi.
 3. Każdej osobie przekazującej swoje dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane na terenie Europejskiego obszaru Gospodarczego i co do zasady nie przewiduje ich przekazania do państw trzecich. W określonych sytuacjach może, dojść do przekazania danych do państwa trzeciego w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy między Administratorem a osobą, której dane dotyczą lub między Administratorem a osobą prawną lub fizyczną w interesie osoby której dane dotyczą, lub podczas korzystania z usług
 5. RCM Sp z o. o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

W związku z odwiedzaniem przez Użytkownika strony internetowej, w ramach której można zainicjować kontakt telefoniczny i e-mailowy, RCM jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z tejże strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej strony www, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

§4. Korespondencja e-mail

 1. Każdy, kto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.
 2. Otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną wymaga podania w odpowiednim formularzu: imienia, bądź nazwiska, adresu e-mail.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z wiadomości drogą elektroniczną
 4. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej użytkowników Serwisu RCM. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Każdy z zarejestrowanych Użytkowników ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy – w tym celu należy przesłać drogą elektroniczną do RCM na adres: biuro@rcmc.pl informację o rezygnacji z korespondencji e-mail.
 5. Korespondencja drogą elektroniczną RCM może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. RCM nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

§5. Fanpage Facebook

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika fanpage RCM na Facebook w celu udzielania odpowiedzi na wiadomości, które są kierowane za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności FB, udostępniania użytkownikowi  postów jako osobie obserwującej nasz fanpage, a także w celu marketingowym polegającym na informowaniu użytkownika o usługach i samej firmie RCM.

§6. Konto Instagram

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika followersa na Instagram w celu udzielania odpowiedzi na wiadomości, które są kierowane za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Instagram,odpowiedzi na Stories i komentarze, udostępniania Użytkownikowi  postów jako osobie obserwującej konto RCM, także w celu marketingowym polegającym na informowaniu użytkownika o usługach i samej firmie RCM.

§7. Konto Linkedin

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika konta RCM na Linkedin w celu udzielania odpowiedzi na wiadomości, które są kierowane za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Linkedin, udostępniania użytkownikowi  postów jako osobie obserwującej konto RCM, a także w celu marketingowym polegającym na informowaniu użytkownika o usługach i samej firmie RCM.

§8. Konto YouTube

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika konta RCM na YouTube w celu udzielania odpowiedzi na komentarze, które są kierowane za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności YouTube, udostępniania użytkownikowi filmów jako osobie obserwującej konto RCM, a także w celu marketingowym polegającym na informowaniu użytkownika o usługach i samej firmie RCM.

§9. Zmiana Polityki Prywatności

RCM zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z usług Serwisu w trybie zmiany Polityki Prywatności lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:

 1. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń
  mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron
 2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym
  lub technologicznym,
 3. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji
  sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
 4. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.rcmc.pl
 2. Data publikacji Regulaminu na stronie Serwisu: 01.09.2023

Wyślij wiadomoŚć

W czym możemy Ci pomóc?
  Polityka prywatności

  Pełna treść klauzuli dotyczącej powyższej zgodyWyrażam zgodę na otrzymywanie drogą informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219. z 208 r. poz 650.) pochodzących od RCM Sp. z o. o.

  Pełna treść klauzuli dotyczącej powyższej zgodyWyrażam zgodę na wykorzystywanie przez RCM Sp. z o. o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907. 2201. z 2018 r. poz. 138. 650.);*

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych... Pełna treść klauzuliZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RCM Sp. z o. o. z siedzibą w Gołdapi, pod adresem: 19-500 Gołdap, ul. Graniczna 3, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000642734, NIP: 847-16-16-578 (zwanej dalej: "RCM"). 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pisemny Inspektor Ochrony Danych RCM Sp. z o. o. w Gołdapi, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap; kontakt mailowy: biuro@rcmc.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofaniem 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu informowania o ofertach RCM produktach lub usługach.

  CZEKALIŚMY NA CIEBIE!

  Zostaw numer telefonu   Polityka prywatności

   Pełna treść klauzuli dotyczącej powyższej zgodyWyrażam zgodę na otrzymywanie drogą informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219. z 208 r. poz 650.) pochodzących od RCM Sp. z o. o.

   Pełna treść klauzuli dotyczącej powyższej zgodyWyrażam zgodę na wykorzystywanie przez RCM Sp. z o. o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907. 2201. z 2018 r. poz. 138. 650.);*

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych... Pełna treść klauzuliZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RCM Sp. z o. o. z siedzibą w Gołdapi, pod adresem: 19-500 Gołdap, ul. Graniczna 3, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000642734, NIP: 847-16-16-578 (zwanej dalej: "RCM"). 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pisemny Inspektor Ochrony Danych RCM Sp. z o. o. w Gołdapi, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap; kontakt mailowy: biuro@rcmc.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofaniem 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu informowania o ofertach RCM produktach lub usługach.